Dân biểu Stefanik đề nghị chặn tài trợ liên bang cho các trường cao đẳng, đại học liên kết với Trung Cộng