Đảng Cộng Hòa, hãy lập tức phê chuẩn một thẩm phán Tòa án Tối cao