Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ muốn thay đổi điều gì về bầu cử