Đảng Dân Chủ nhắm vào thẩm phán sau khi ông nói Quốc hội ‘không có thẩm quyền’ đối với Tối cao Pháp viện