Đảng Dân chủ ở Hạ viện đưa ra cảnh báo về việc giải ngân chậm chi phiếu kích thích chi tiêu tới người nhận phúc lợi xã hội và những bên khác