Đảng dân chủ thiết lập hàng ngàn thư ký bầu cử địa phương

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Hiện đang có một số cuộc tranh luận liệu trích dẫn đó thực sự là của Stalin hay của ai đó trong Đảng Cộng sản. Nhưng bất luận, đó dường như là tâm lý chung…