Đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp sẽ lãnh đạo liên minh cánh hữu tại Nghị viện Âu Châu

Liên minh này hiện có 84 thành viên từ 12 quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu và là nhóm chính trị lớn thứ ba trong Nghị viện Âu Châu.