Đảng viên Trung Cộng lo lắng trước lệnh cấm của Hoa Kỳ