Đảng viên Trung Cộng nắm những vị trí cao nhất tại công ty mẹ của TikTok