Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, mức nước mạnh lịch sử 73.800 m3/giây