Đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ, Bão đổ bộ Quảng Đông, Tuyết rơi tại Cam Túc