Đầu tư của Hoa Kỳ vào Úc sẽ giúp phát triển cả hai nền kinh tế trong thế giới hậu đại dịch