Dạy trẻ cách tôn trọng thân thể người khác (P1): ‘Tôi chính là chủ nhân của thân thể mình’