ĐCSTQ ban hành các chính sách mâu thuẫn cho ngành trò chơi điện tử Trung Quốc, gây biến động mạnh cho thị trường chứng khoán

Các chuyên gia nói rằng Bắc Kinh thay đổi chính sách liên tục là để kiểm soát hệ tư tưởng cũng như để đạt được các mục đích chính trị và quân sự.