ĐCSTQ tăng cường truyền bá thông tin giả để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Nam Hàn

Mục tiêu là gieo rắc sự chia rẽ giữa các bộ phận dân chúng khác nhau của Nam Hàn.