ĐCSTQ tìm cách tạo thuận tiện cho ‘hòa giải nội bộ Palestine’ nhằm thách thức tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc Đường Tĩnh Viễn (Tang Jinyuan) cho biết: “Trung Quốc muốn chia phần trong việc tái thiết bản đồ quyền lực chính trị của Trung Đông.”