Đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi chấm dứt bạo loạn, đoàn kết đất nước