Dịch bệnh tấn công vào 60% số dự án ‘Vành đai và Con đường’ của Trung Quốc