Dịch vụ tín dụng Trung Quốc chia sẻ dữ liệu khách hàng với ngân hàng trung ương trong bối cảnh đàn áp theo quy định