Điều gì xảy đến sau khi ông McCarthy sắp rời Quốc hội