Đội ngũ Trump bắt đầu tiến hành giám định pháp y các máy Dominion ở Michigan