Đội ngũ Trump sa thải các thành viên của Ban Kinh doanh và Ban Chính sách Quốc phòng của Ngũ Giác Đài