Đối thủ của ByteDance chuyển máy chủ khỏi Hồng Kông