Dominion xác nhận đóng góp cho quỹ Clinton, liên kết với cựu nhân viên của bà Pelosi