Donald Trump: Nhà Trắng đang tìm cách chi thêm tiền viện trợ