Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đang có giá trị thấp hơn quý vị nghĩ

Sự mất giá của đồng nhân dân tệ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc chính trị và xã hội của Trung Quốc.