Dư luận Nhật Bản đối với Trung Cộng tiếp tục xấu đi sau khi Trung Cộng ban hành Luật Cảnh sát Biển