Dự luật kiểm soát súng được đưa đến bàn của tổng thống sau khi lưỡng viện thông qua