Đường chính đến thị trấn Lahaina của Tây Maui thông thoáng trở lại khi cộng đồng đang phục hồi sau trận cháy rừng