Đường sắt Trung Quốc-Lào bắt đầu đi vào hoạt động, Trung Quốc đạt được lợi ích và Lào rơi vào bẫy nợ