EU cảnh báo Trung Quốc: ‘Chúng tôi sẽ không để bị chơi xấu’