EU muốn cải tổ WHO, yêu cầu các thành viên minh bạch thông tin