EU ra mắt chương trình chống lại chính sách ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Cộng