Facebook Úc chặn tin tức của các chính phủ tiểu bang, Sở Y tế và Dịch vụ Thời tiết