Fastly quy trách nhiệm việc ngừng hoạt động Internet toàn cầu cho lỗi phần mềm