FDA: Không có kế hoạch phát triển cơ sở dữ liệu cho các ca tử vong hậu chủng ngừa COVID-19