FDA yêu cầu Pfizer và Moderna đưa thêm trẻ em vào thử nghiệm vaccine COVID-19