Fredericksburg, tiểu bang Virginia: Thành phố lịch sử lâu đời nhất ở Hoa Kỳ