G-7 khiển trách Trung Cộng về nhân quyền, yêu cầu điều tra về nguồn gốc COVID-19