Gần 1700 doanh nghiệp Nhật Bản muốn rời khỏi Trung Quốc