Gần một nửa số người Mỹ dự định du lịch trong các kỳ nghỉ lễ

Nếu quý vị đang dự định sẽ thực hiện một chuyến đi vào các dịp nghỉ lễ, thì hãy dự trù thêm nhiều thời gian ở phi trường và trên đường sá.