GDP của khu vực đồng Euro giảm hơn 12% vì đại dịch