George Washington: Tín ngưỡng và đạo đức là cốt yếu cho một xã hội phồn thịnh