Gia Cát Lượng oai phong một cõi, vì sao dạy con thanh tĩnh đạm bạc?