Gia Lai: Cuộc sống người dân huyện Ia Grai đảo lộn vì bọ đậu đen