Giá trị thị trường của Gree Electric bốc hơi 200 tỷ, cổ đông lớn nhất lỗ 10 tỷ NDT