Giáo dục tại nhà là một lựa chọn khi trường học hạn chế mở cửa