Giáo sư đại học dự định đưa bài viết của Đại Sư Lý vào chương trình giảng dạy của mình