Giáo sư Trung Quốc: 3 cách mà Bắc Kinh có thể huỷ diệt thế giới bằng hạt nhân