“Giày điều chỉnh kích cỡ” thay đổi cuộc sống của hàng ngàn trẻ nhỏ toàn cầu